Utwórz fakturę

ATRIMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy ATRIMEX
PIN 35692171
TIN 2020340113
Numer VAT SK2020340113
Data utworzenia 10 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ATRIMEX
Nobelova 32
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 395 969 €
Zysk -100 236 €
Kapitał 1 304 444 €
Kapitał własny -69 477 €
Dane kontaktowe
E-mail atrimex@atrimex.sk
witryna internetowa http://www.atrimex.sk
Telefon(y) +421249512560
Telefon(y) kom. +421905813138
Nr(y) faksu 0249512561
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,136,520
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,053,838
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,053,838
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 64,145
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 989,693
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 81,994
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,429
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,631
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 9,683
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 115
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 61,474
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 51,017
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,017
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,457
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 81
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 688
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 688
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,136,520
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -169,712
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -76,447
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -76,447
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -100,236
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,306,232
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 567,003
7. Długoterminowe weksle do zapłaty (478A) 545,649
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,274
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 19,080
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 736,495
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 203,515
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,515
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 202,389
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 88,215
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 75,796
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 130,796
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,784
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,725
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,725
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 395,888
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 395,969
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 145,275
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,027
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 213,567
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 33,665
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,435
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 491,554
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 133,046
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 124,724
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -25,157
D. Usług (účtová grupa 51) 120,810
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 81,499
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 57,688
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,198
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,613
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,365
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,274
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,274
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,239
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,985
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,769
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -95,585
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,446
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -81
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) -81
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,610
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,447
2. Pozostałe koszty (562A) 2,447
O. Walutowe straty (563) 455
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 708
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,691
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -99,276
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -100,236
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015