Utwórz fakturę

ETERNA PRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ETERNA PRESS
PIN 35692201
TIN 2020323833
Numer VAT SK2020323833
Data utworzenia 10 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ETERNA PRESS
Nezábudkova 24
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 96 666 €
Zysk 4 736 €
Kapitał 101 518 €
Kapitał własny -69 146 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243420874
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 171,024
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 67,492
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 184
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 184
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 67,308
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 53,723
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 13,585
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 103,205
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 82,974
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 55,927
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,927
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,047
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,231
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,837
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,394
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 327
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 327
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 171,024
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,185
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 737
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 737
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -68,297
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,247
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -91,544
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,736
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,390
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 779
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) -73
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 852
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 175,151
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 82,170
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 66,847
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 681
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,333
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,834
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,286
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 506
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 506
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 48,954
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,819
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,819
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 96,666
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 543
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 96,123
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 91,745
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,176
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,991
D. Usług (účtová grupa 51) 49,679
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,237
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,066
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,775
4. Koszty społeczne (527, 528) 396
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,662
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,662
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,921
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,820
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 185
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 185
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -185
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,736
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,736
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015