Utwórz fakturę

HPL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.01.2016
Basic information
Nazwa firmy HPL
PIN 35692448
TIN 2020861656
Numer VAT SK2020861656
Data utworzenia 10 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HPL
Istrijská 20
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 930 964 €
Zysk 2 836 508 €
Kapitał 7 960 279 €
Kapitał własny 5 734 950 €
Dane kontaktowe
E-mail perdochova@hpl.sk
witryna internetowa http://www.hpl.sk
Telefon(y) +421269307140
Date of updating data: 14.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,863,878
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,516,259
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,424,554
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 550
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 1,424,004
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,273,672
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 191,077
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 919,585
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 160,918
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 2,092
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 818,033
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 818,033
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,166,300
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 592,003
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 589,403
4. Zwierzęta (124) - /195/ 2,600
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,745,760
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,102,664
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,102,561
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 600,000
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 6,762
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 990
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 656
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 34,688
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,828,537
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,978
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,818,559
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 181,319
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,812
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 179,507
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,863,878
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,571,458
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 910,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 910,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 24,895
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 91,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 91,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,709,055
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,709,055
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,836,508
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,291,166
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 49,485
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 42,515
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 6,970
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 148,574
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,013,835
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,205,587
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,508
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,611
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 868,468
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,766
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 369,012
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 249,333
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 181,019
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,118
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 79,272
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 79,272
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,254
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,254
Date of updating data: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,875,370
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,930,964
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,875,370
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 53,290
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,304
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,325,573
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,167,036
D. Usług (účtová grupa 51) 1,371,044
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,081,848
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,411,502
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,502,621
4. Koszty społeczne (527, 528) 167,725
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,473
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 321,415
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 321,415
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 36,082
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,043
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 342,718
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,605,391
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,337,290
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116,060
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 3,984
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 59,875
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 55,585
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 4,290
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 52,167
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 52,000
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 167
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 34
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,024
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3,983
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,963
2. Pozostałe koszty (562A) 3,963
O. Walutowe straty (563) 926
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,152
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 105,036
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,710,427
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 873,919
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 872,716
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,203
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,836,508
Date of updating data: 14.01.2016
Date of updating data: 14.01.2016