Utwórz fakturę

Stavby a montáže - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stavby a montáže
PIN 35692693
TIN 2020310182
Numer VAT SK2020310182
Data utworzenia 19 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Stavby a montáže
Budatínska 41
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 332 634 €
Zysk 20 569 €
Kapitał 302 155 €
Kapitał własny 108 654 €
Dane kontaktowe
E-mail stavbyam@azet.sk
Telefon(y) 0244461197
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 269,340
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,812
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,812
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,812
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 243,106
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 138,185
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 137,627
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,627
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 458
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 104,921
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 115,556
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -10,635
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,422
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,422
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 269,340
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 129,223
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,536
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,536
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 99,479
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 99,479
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,569
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 140,117
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 63,147
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 58,900
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 58,900
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,247
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,448
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 119
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -50
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,254
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,818
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,307
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,783
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,783
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 35,739
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,325,839
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,332,634
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 559
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,325,280
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,076
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,719
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,297,021
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 172,132
D. Usług (účtová grupa 51) 995,479
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 85,900
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 62,488
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,849
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,563
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,592
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,844
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,844
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 31,275
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 799
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,613
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 158,228
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,161
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,390
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,390
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,771
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,158
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,455
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,886
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,886
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,569
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015