Utwórz fakturę

AGEM COMPUTERS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGEM COMPUTERS
PIN 35692715
TIN 2020323943
Numer VAT SK2020323943
Data utworzenia 20 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGEM COMPUTERS
Panónska 42
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 463 820 €
Zysk 1 148 830 €
Kapitał 24 475 997 €
Kapitał własny 4 944 659 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@agem.sk
witryna internetowa http://www.agem.sk
Telefon(y) +421232132010
Nr(y) faksu 0232132020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,103,795
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,312,765
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,309,446
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,484,335
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,305,036
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 520,075
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,319
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,601,563
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,115,867
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,097,671
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 18,196
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,214,094
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,092,596
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,092,596
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 121,498
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 271,602
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,300
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 263,302
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 189,467
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,050
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 176,417
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,103,795
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,093,488
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 26,556
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 26,556
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,655
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,655
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,915,447
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,915,447
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,148,830
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,999,585
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 177,289
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 24,113
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 153,176
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,803,341
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,509,424
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,509,424
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,843,418
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,737
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,395
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 415,787
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 580
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,955
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 18,955
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,722
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,722
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 5,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 38,036,543
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38,463,820
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 36,235,717
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,800,826
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 427,177
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,950,751
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 33,350,085
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 104,851
D. Usług (účtová grupa 51) 2,394,673
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 486,350
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 347,557
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 121,377
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,416
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,389
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 546,469
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 546,469
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,891
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,322
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,721
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,513,069
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,186,934
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38,173
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 905
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 905
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 37,268
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 76,868
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 37,586
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 39,281
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,695
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,474,374
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 325,544
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 299,702
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 25,842
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,148,830
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692715 TIN: 2020323943 Numer VAT: SK2020323943
 • Zarejestrowana siedziba: AGEM COMPUTERS, Panónska 42, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 19.12.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Fabián 13 278 € (50%) J. Stanislava 3 Bratislava
  Ing. Hana Fabiánová 13 278 € (50%) J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.06.2007Nové sidlo:
   Panónska 42 Bratislava 851 01
   31.05.2007Zrušené sidlo:
   Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   21.11.2006Nové predmety činnosti:
   montáž a oprava výpočtovej a kancelárskej techniky
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel a plavidiel
   30.06.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   reklamná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   colná deklarácia
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   29.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   06.06.2002Noví spoločníci:
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   05.06.2002Zrušeny spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   09.04.2002Noví spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.04.2002Zrušeny spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.12.2001Nové obchodné meno:
   AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava
   18.12.2001Noví spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   Zrušené obchodné meno:
   FUTURE MEDIA SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   17.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   08.12.1998Nové sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   07.12.1998Zrušené sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   BRIDGE CONSULTANTS, spol. s r.o IČO: 49 710 532 Slunná 8 Praha 6 162 00 Česká republika
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   FUTURE MEDIA SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   BRIDGE CONSULTANTS, spol. s r.o IČO: 49 710 532 Slunná 8 Praha 6 162 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01