Utwórz fakturę

PricewaterhouseCoopers Tax - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2015
Basic information
Nazwa firmy PricewaterhouseCoopers Tax
PIN 35692766
TIN 2020309588
Numer VAT SK2020309588
Data utworzenia 10 czerwiec 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PricewaterhouseCoopers Tax
Karadžičova 2
81532
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 905 683 €
Zysk 6 694 €
Kapitał 3 698 355 €
Kapitał własny 22 811 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259350111
Nr(y) faksu 0259350222
Date of updating data: 16.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,428,443
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,834
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,834
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,834
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,181,731
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 68
8. Podatek odroczony należności (481A) 68
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,953,620
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,153,483
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,153,483
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,615,273
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157,512
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 27,352
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 228,043
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,061
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 217,982
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 240,878
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,257
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 236,621
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,428,443
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,505
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 664
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 664
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 830
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 21,317
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 21,317
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,694
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,395,470
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,243,829
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,800,392
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,800,392
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,904,502
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 233,311
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 74,433
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231,191
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 151,641
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 112,239
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 39,402
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,468
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,108
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 360
Date of updating data: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,917,349
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,905,683
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,891,922
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,761
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,999,786
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,736
D. Usług (účtová grupa 51) 1,798,457
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,063,829
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,450,973
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 552,663
4. Koszty społeczne (527, 528) 60,193
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,462
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,813
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,813
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,744
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,233
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,905,897
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,077,729
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,518
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11,666
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 11,666
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,852
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,342
O. Walutowe straty (563) 1,178
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,164
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 8,176
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,914,073
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,877
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,892
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -15
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 1,904,502
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,694
Date of updating data: 16.12.2015