Utwórz fakturę

MP Elektronik - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MP Elektronik
PIN 35692944
TIN 2020309951
Numer VAT SK2020309951
Data utworzenia 10 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MP Elektronik
Bohúňova 22
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 881 702 €
Zysk 39 661 €
Kapitał 952 288 €
Kapitał własny 352 076 €
Dane kontaktowe
E-mail mail@mpelektronik.sk
witryna internetowa http://www.mpelektronik.sk
Telefon(y) +421254654494, +421254654495, +421254654496
Telefon(y) kom. +421911723144, +421911723123, +421911723141
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 854,032
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 619,249
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,356
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 413
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,943
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 596,893
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 596,893
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 216,338
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,791
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,791
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 175,766
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 170,032
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,032
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,349
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 385
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,781
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,406
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,375
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,445
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,157
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 288
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 854,032
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 391,736
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,780
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,780
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 343,656
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 343,656
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,661
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 462,296
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 588
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 413
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 175
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 218,708
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 214,389
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 214,389
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,828
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,518
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -37
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 243,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 878,800
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 881,702
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 72
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 878,728
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,502
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 858,564
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 158,686
D. Usług (účtová grupa 51) 632,056
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 51,637
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 36,712
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,120
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,805
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,965
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,524
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,524
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,696
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,138
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 88,058
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,203
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 301
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 32,361
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 32,361
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 541
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 541
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,960
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,960
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 28,243
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 51,381
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,720
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,720
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 39,661
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015