Utwórz fakturę

EKO - BETON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKO - BETON
PIN 35693312
TIN 2020355876
Numer VAT SK2020355876
Data utworzenia 12 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKO - BETON
Slovnaftská 25
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 139 891 €
Zysk -220 959 €
Kapitał 6 154 483 €
Kapitał własny 4 061 088 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262250056, 0262250070, 0262250071, 0262250093, 0262250094, 0262250095, 0262250150, 0239105213
Telefon(y) kom. +421903702735
Nr(y) faksu 0262250150
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,866,363
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,375,239
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,240
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,240
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,364,136
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,457,529
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,450,706
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 455,901
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,863
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 8,863
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 491,077
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 50,099
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 50,099
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 426,092
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 420,783
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 420,783
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,309
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,886
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 605
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,281
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 47
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 47
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,866,363
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,840,129
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,236
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,236
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,053,213
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,053,213
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -220,959
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,984,661
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,974,977
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 103,250
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,250
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,665,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,430
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,035
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,238
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 181,524
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,677
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,677
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 41,573
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 41,573
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,090,506
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,139,891
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,090,439
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 36,702
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,750
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,353,704
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 663,400
D. Usług (účtová grupa 51) 226,943
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 218,037
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 157,263
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 53,657
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,117
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,508
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 202,997
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 202,997
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,673
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,146
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -213,813
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 236,798
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 528
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 67
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 67
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 460
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 571
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
2. Pozostałe koszty (562A) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 569
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -43
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -213,856
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,103
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,891
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4,212
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -220,959
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015