Utwórz fakturę

FK CRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FK CRA
PIN 35693720
TIN 2020348528
Numer VAT SK2020348528
Data utworzenia 27 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FK CRA
Repašského 18
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 400 336 €
Zysk 75 951 €
Kapitał 1 184 374 €
Kapitał własny 676 014 €
Dane kontaktowe
E-mail fkcra@fkcra.sk
Telefon(y) +421264365409, +421264364489, +421264284639, +421264530626, +421264530625, +421264530624
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,110,338
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 771,355
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 11,000
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 11,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 760,355
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 132,657
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 209,809
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 169,837
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 88,252
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 159,800
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 332,099
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,870
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,870
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 124,498
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 124,498
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,498
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 200,731
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,342
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 167,389
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,884
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,946
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,938
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,110,338
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 636,965
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,791
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,791
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,772
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,772
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 502,451
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 502,451
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,951
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,651
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 181,245
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 28
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 181,217
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 254,398
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,947
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,947
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,736
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,971
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,353
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 128,391
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 28,008
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 28,008
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,722
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,118
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 8,604
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,368,361
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,400,336
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 56,560
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,308,618
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 31,975
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,183
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,276,488
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,499
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 160,341
D. Usług (účtová grupa 51) 151,458
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 687,442
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 499,853
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 156,687
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,902
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,478
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 198,490
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 198,490
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 31,975
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,805
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 123,848
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,026,880
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,667
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,740
2. Pozostałe koszty (562A) 6,740
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 15,922
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22,648
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 101,200
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,249
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,249
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 75,951
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015