Utwórz fakturę

IMCO POWER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IMCO POWER
PIN 35693801
TIN 2020348539
Numer VAT SK2020348539
Data utworzenia 21 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMCO POWER
Polianky 18/A
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 226 520 €
Zysk 106 034 €
Kapitał 712 021 €
Kapitał własny 58 470 €
Dane kontaktowe
E-mail imcopower@imcopower.sk
witryna internetowa http://www.imcopower.sk/
Telefon(y) +421264463311, +421269201411
Telefon(y) kom. +421903632170, +421903713350, +421948027080, +421948449050, +421948398704
Nr(y) faksu 0269201451
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 691,289
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 70,641
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 69,811
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 69,811
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 830
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 830
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 617,125
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 512,405
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 164,071
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 74,926
3. Produkty (123) - /194/ 273,408
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 95,013
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 89,217
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,217
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,796
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,707
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,427
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,280
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,523
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,523
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 691,289
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,057
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,281
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,625
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -35,906
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 106,034
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 587,232
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 39,615
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 34,522
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,093
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 532,765
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 130,296
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,296
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 364,721
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,483
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,108
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,157
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,852
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,852
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,226,520
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 73,355
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 950,679
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 77,087
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 114,147
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,511
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,741
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,080,454
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 50,188
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 488,949
D. Usług (účtová grupa 51) 195,349
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 310,581
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 220,599
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 76,652
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,330
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,462
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,074
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,074
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,873
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,978
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 146,066
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 480,782
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 37
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,756
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 376
2. Pozostałe koszty (562A) 376
O. Walutowe straty (563) 296
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,084
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,712
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 137,354
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 31,320
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 31,320
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 106,034
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015