Utwórz fakturę

ASRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ASRA
PIN 35694009
TIN 2020892621
Numer VAT SK2020892621
Data utworzenia 01 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASRA
Nádražná 28
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 630 889 €
Zysk 366 065 €
Kapitał 3 650 649 €
Kapitał własny 3 431 653 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244255264
Telefon(y) kom. +421903744981
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,368,238
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,768,105
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,513,917
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 258,499
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,121,841
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 128,306
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 642
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,629
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 254,188
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 227,114
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 27,074
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,582,866
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 848,497
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,514
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 493,451
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 352,532
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 200,298
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 195,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,000
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,298
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 108,523
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 106,358
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,358
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,106
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 59
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 425,548
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,744
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 421,804
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,267
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,244
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 7,023
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,368,238
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,204,506
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,831,137
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,831,137
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 366,065
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,685
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,092
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 191
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,901
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 145,990
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,304
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,304
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,693
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,281
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,521
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,666
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 525
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,603
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,505
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,098
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,047
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,047
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,626,339
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,630,889
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,333,526
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 292,813
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,217
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,192,297
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,271,162
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 74,825
D. Usług (účtová grupa 51) 205,118
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 495,630
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 407,555
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 7,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 72,215
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,660
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,439
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 116,554
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 116,554
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,945
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,624
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 438,592
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,075,234
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43,496
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,371
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,371
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 39,125
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,417
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 145
2. Pozostałe koszty (562A) 145
O. Walutowe straty (563) 116
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,156
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 41,079
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 479,671
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 113,606
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 116,813
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,207
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 366,065
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016