Utwórz fakturę

Coris - Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Coris - Bratislava
PIN 35694050
TIN 2020886527
Numer VAT SK2020886527
Data utworzenia 03 lipiec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Coris - Bratislava
ul. Kovorobotnícka 17
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 425 632 €
Zysk 8 458 €
Kapitał 749 374 €
Kapitał własny 85 535 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243424952, 0243641034, 0243641035, 0243641036, 0243641037, 0243641038, 0243641039, 0253416371, 0800
Telefon(y) kom. +421903426547
Nr(y) faksu 0243424952
Date of updating data: 20.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 868,736
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 66,583
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 66,583
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 66,583
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 801,926
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 387
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 387
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 361,599
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 357,318
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 357,318
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,223
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 58
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 439,940
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,654
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 434,286
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 227
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 227
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 868,736
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,163
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,278
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,039
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,039
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,458
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,885
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,807
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,807
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 509,878
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 458,880
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 458,880
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,964
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -3,277
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,325
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,421
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,565
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 262,688
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 262,688
Date of updating data: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 430,202
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 425,632
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 430,202
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -8,600
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,030
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,102
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,463
D. Usług (účtová grupa 51) 176,686
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 189,035
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 85,035
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 62,786
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 38,525
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,689
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,886
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,032
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,032
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,530
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 217,453
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 388
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 408
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 408
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) -20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,938
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,938
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,550
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,980
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,522
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,522
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,458
Date of updating data: 20.12.2016
Date of updating data: 20.12.2016