Utwórz fakturę

AP BRADOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Nazwa firmy AP BRADOS
PIN 35694297
TIN 2020355953
Numer VAT SK2020355953
Data utworzenia 08 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AP BRADOS
Budatínska 33
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 195 458 €
Zysk -2 889 €
Kapitał 115 778 €
Kapitał własny 58 252 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263533742
Nr(y) faksu 0263533741
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 111,768
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 32,218
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 32,218
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,218
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 75,390
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 987
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 987
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 39,676
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,847
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,847
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,829
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,727
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,799
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,928
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,160
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,160
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 111,768
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,363
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 51,613
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 51,613
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,889
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,405
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24,014
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 23,834
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 180
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 27,479
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,302
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,302
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,526
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,492
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 636
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 636
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,276
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 195,458
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 194,281
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 344
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 194,553
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,555
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,237
D. Usług (účtová grupa 51) 174,336
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) -998
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) -1,205
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 229
4. Koszty społeczne (527, 528) -22
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,275
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,631
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,631
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,517
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 905
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,153
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,837
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 941
2. Pozostałe koszty (562A) 941
O. Walutowe straty (563) 504
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,392
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,834
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,929
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,889
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016