Utwórz fakturę

VELVANA SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Nazwa firmy VELVANA SLOVAKIA
PIN 35694629
TIN 2020331588
Numer VAT SK2020331588
Data utworzenia 17 lipiec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VELVANA SLOVAKIA
Nádražná 34
90028
Ivánka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 396 495 €
Zysk -5 608 €
Kapitał 121 193 €
Kapitał własny -212 154 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245944861, 0245944862, 0245944863, 0245944865
Telefon(y) kom. 0903733555
Nr(y) faksu 0245944861
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 219,195
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,854
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,854
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,854
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 209,341
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,032
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 17,032
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 160,798
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 84,146
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,146
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 76,652
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,511
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 391
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 31,120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 219,195
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -217,762
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,600
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,600
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -284,754
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -284,754
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,608
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 436,459
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,208
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,971
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 237
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 429,251
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 422,223
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 422,223
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 653
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 411
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,237
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -273
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 498
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 498
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 385,829
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 396,495
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 385,756
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 73
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,776
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,890
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 400,022
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 341,809
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,030
D. Usług (účtová grupa 51) 40,301
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,712
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,365
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,296
4. Koszty społeczne (527, 528) 51
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,146
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,146
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,527
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -311
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 814
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 813
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,935
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 364
2. Pozostałe koszty (562A) 364
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,571
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,121
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,648
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,608
Date of updating data: 22.06.2016