Utwórz fakturę

MOTOR PARTNER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MOTOR PARTNER
PIN 35694866
TIN 2020340432
Numer VAT SK2020340432
Data utworzenia 22 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MOTOR PARTNER
Panónska cesta 22
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 974 044 €
Zysk 41 725 €
Kapitał 4 060 455 €
Kapitał własny 2 118 543 €
Dane kontaktowe
E-mail predaj@motorpartner.sk
witryna internetowa http://www.motorpartner.sk
Telefon(y) +421263534444, +421263534445, +421263537778, +421263535556, +421263537777, +421263534323
Telefon(y) kom. +421911595428
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,910,270
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,065,498
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,190
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,190
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 0
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,062,308
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 479,031
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 444,146
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 139,131
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 0
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 0
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 0
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 0
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 0
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 0
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 0
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 0
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,800,448
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,961,298
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 0
3. Produkty (123) - /194/ 0
4. Zwierzęta (124) - /195/ 449
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,943,691
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 17,158
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 135,653
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 135,653
8. Podatek odroczony należności (481A) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 329,038
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 294,423
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 294,423
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 0
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,981
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,634
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 0
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 374,459
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 362,515
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,944
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 44,324
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 58
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 38,853
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,413
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,910,270
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,160,267
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 0
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Składki (412) 0
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 0
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 0
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 0
2. Inne fundusze (427, 42X) 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 0
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 0
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,082,029
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,082,029
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,725
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,750,003
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,990
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 0
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 475A, 476A) 0
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 0
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 0
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 0
7. Długoterminowe weksle do zapłaty (478A) 0
8. Wydane obligacje (473A/-/255A) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,557
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) -5,567
11. Długoterminowe zobowiązania pochodne operacji (373A, 377A) 0
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 0
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 0
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 969,029
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 849,776
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 849,776
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 22,749
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 29,419
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 49,407
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,678
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 0
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,390
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 0
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,390
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 758,594
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 0
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 0
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 0
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,974,608
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,974,044
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,648,088
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,250,918
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 63,708
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,330
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,883,971
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,631,756
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 922,720
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 0
D. Usług (účtová grupa 51) 401,863
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 626,747
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 484,650
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 123,429
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,668
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 67,673
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 124,945
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 124,945
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 72,154
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,325
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,788
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 90,073
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 942,667
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 564
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 0
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 0
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 0
2. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych w proporcjonalnego udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (666A) 0
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 562
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 29,553
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19,047
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 19,047
O. Walutowe straty (563) 2
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,504
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -28,989
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 61,084
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 19,359
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 19,359
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 41,725
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35694866 TIN: 2020340432 Numer VAT: SK2020340432
 • Zarejestrowana siedziba: MOTOR PARTNER, Panónska cesta 22, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01 31.01.1997
  Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01 31.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Roman Hollý 16 597 € (50%) Pečnianska 8 Bratislava 851 01
  Ing. Jaroslav Homola 16 597 € (50%) Jarná 4 Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.02.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia
   01.04.2011Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01
   31.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   09.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   29.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01 Vznik funkcie: 31.01.1997
   28.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   24.06.2005Nové sidlo:
   Panónska cesta 22 Bratislava 851 04
   23.06.2005Zrušené sidlo:
   Demänovská 10 Bratislava 831 06
   11.09.2003Nové obchodné meno:
   MOTOR PARTNER, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   predaj jednostopových motorových vozidiel
   opravy cestných motorových vozidiel
   organizovanie športových, kultúrných a spoločenských podujatí
   konštrukčné práce v oblasti strojárstva
   kresličské práce na počítači
   prenájom motorových vozidiel
   prevádzka malých plavidiel
   automatizované spracovanie dát
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   10.09.2003Zrušené obchodné meno:
   MOTO PARTNER, s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   13.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   12.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   06.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   05.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   MOTO PARTNER, s r.o.
   Nové sidlo:
   Demänovská 10 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   27.04.1997Zrušené obchodné meno:
   MOTO PARTNER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   MOTO PARTNER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb
   reklamné a propagačné činnosti
   predaj dvojstopých motorových vozidiel, mechanizmov, dopravných prostriedkov, ich súčasti a príslušenstva
   údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08