Utwórz fakturę

I.D.C. LOLLY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Nazwa firmy I.D.C. LOLLY
PIN 35694955
TIN 2020310358
Numer VAT SK2020310358
Data utworzenia 22 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I.D.C. LOLLY
Družstevná 9
91943
Cífer
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 885 112 €
Zysk 642 305 €
Kapitał 11 288 608 €
Kapitał własny 5 465 442 €
Dane kontaktowe
E-mail idc@lolly.sk
Telefon(y) 0248241711, 0248241725, 0335987603
Nr(y) faksu 0248241729
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,472,580
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,522,652
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,858
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,858
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,519,794
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 73,059
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,805,805
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,569,426
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 71,504
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,934,664
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,447,817
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,153,297
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 124,049
3. Produkty (123) - /194/ 170,471
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 28,348
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 28,348
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,360,734
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,320,179
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,320,179
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,047
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 508
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,097,765
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,128
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,088,637
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,264
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 262
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,373
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,629
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,472,580
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,097,747
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,536,879
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,536,879
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 153,688
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 153,688
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,764,875
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,764,875
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 642,305
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,374,489
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,362,600
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 2,500,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,579
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 858,021
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 523,954
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,097,768
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 825,724
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 825,724
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 110,964
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 74,236
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,595
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,249
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 123,767
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 108,887
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,880
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 266,400
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 344
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 344
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,885,112
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,885,112
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 13,753,767
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,266
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 25,505
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 62,387
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,916
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,271
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,830,883
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,425,595
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 98,202
D. Usług (účtová grupa 51) 1,414,275
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,164,751
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,519,718
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 540,749
4. Koszty społeczne (527, 528) 104,284
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28,853
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 637,263
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 637,263
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 38,002
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,942
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,054,229
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,915,853
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,151
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,226
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,226
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8,925
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 235,145
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 188,107
2. Pozostałe koszty (562A) 188,107
O. Walutowe straty (563) 35,211
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,827
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -224,994
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 829,235
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 186,930
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 173,866
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 13,064
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 642,305
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016