Utwórz fakturę

APPEL COUNSELLING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy APPEL COUNSELLING
PIN 35695315
TIN 2020348682
Numer VAT SK2020348682
Data utworzenia 29 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APPEL COUNSELLING
Leškova 3A
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 78 821 €
Zysk -6 350 €
Kapitał 118 954 €
Kapitał własny 32 894 €
Dane kontaktowe
E-mail info@appel.sk
witryna internetowa http://www.appel.sk;http://www.csx.sk
Telefon(y) +421220770077
Telefon(y) kom. +421904466136
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 128,162
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 60,047
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 59,749
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 59,749
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 298
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 298
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,106
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,269
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,625
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,625
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -8,356
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,837
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,993
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,844
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 31,009
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,559
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 28,450
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 128,162
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,694
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -34,983
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34,983
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,350
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,468
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 770
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 770
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,198
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,958
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,958
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,548
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -3,320
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,631
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,246
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,135
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 77,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 77,275
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 78,821
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 77,275
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,546
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,504
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,181
D. Usług (účtová grupa 51) 28,897
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 39,530
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,181
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,173
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,176
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,486
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 300
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 300
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,683
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 37,197
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,020
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,020
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,017
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,700
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,350
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015