Utwórz fakturę

J.C. DECAUX SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.09.2015
Basic information
Nazwa firmy J.C. DECAUX SLOVAKIA
PIN 35695412
TIN 2020356030
Numer VAT SK2020356030
Data utworzenia 29 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J.C. DECAUX SLOVAKIA
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 632 444 €
Zysk 578 278 €
Kapitał 4 511 417 €
Kapitał własny 1 101 438 €
Dane kontaktowe
E-mail ispa@ispa.sk
witryna internetowa http://www.ispa.sk;http://www.jcdecaux.sk
Telefon(y) +421268207523, +421268207533, +421268207514
Nr(y) faksu 0268207556
Date of updating data: 16.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,111,716
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,099,161
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,099,161
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,001,330
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 97,329
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 502
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,009,442
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 559,147
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 559,147
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 324,718
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 258,640
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 258,640
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64,642
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,436
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 125,577
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,893
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 118,684
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,113
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,113
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,111,716
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 875,457
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 242,316
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 242,316
A.II. Składki (412) 0
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 82
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 24,232
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 24,232
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30,549
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,549
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 578,278
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,232,686
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,281,700
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 2,108,651
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,672
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 167,377
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 442,864
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 442,864
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480,838
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 478,523
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 478,523
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,312
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 27,284
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25,686
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,598
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,573
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,573
Date of updating data: 16.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,482,976
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,632,444
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,482,976
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 5,730
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,519
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140,219
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,864,941
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 157,204
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 39,874
D. Usług (účtová grupa 51) 913,070
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 366,999
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 261,051
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 91,015
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,933
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,074
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 345,983
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 345,983
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 602
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,225
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,910
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 767,503
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,378,558
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,433
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,663
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 12,663
O. Walutowe straty (563) 44
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 726
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,390
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 754,113
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 175,835
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 160,921
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 14,914
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 578,278
Date of updating data: 16.09.2015
Date of updating data: 16.09.2015