Utwórz fakturę

BOWA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy BOWA
PIN 35695439
TIN 2020348649
Numer VAT SK2020348649
Data utworzenia 29 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BOWA
Rusovská cesta 20
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 653 037 €
Zysk 2 120 €
Kapitał 1 137 239 €
Kapitał własny 364 978 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@bowa.sk
witryna internetowa http://www.bowa.sk/;http://www.dobrapokladnica.sk;http://www.pegaspos.sk;http://www.profinesa.sk
Telefon(y) +421220906911, +421220906912, +421268202043
Nr(y) faksu 0262413720
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,576,961
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 288,010
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 91,113
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 91,113
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 177,827
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 15,904
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 140,885
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,038
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 19,070
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,223
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 17,847
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,285,146
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 730,038
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 730,038
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 528,619
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 526,034
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 526,034
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,409
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,489
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,549
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,940
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,805
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,805
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,576,961
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 368,964
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,794
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,794
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 286,470
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,979
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,979
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 25,601
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,601
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,120
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,165,255
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,519
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,519
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 77,737
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 872,456
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 78,150
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,150
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 532,535
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,795
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,546
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70,927
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 166,503
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,906
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,906
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201,637
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 42,742
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 42,742
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,653,037
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,236,383
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 170,772
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 207,374
V. Aktywacji (účtová grupa 62) -1,977
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 24,883
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,602
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,616,359
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 940,465
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 81,629
D. Usług (účtová grupa 51) 239,645
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 271,467
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 192,215
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 64,901
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,351
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,137
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,875
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,875
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,800
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,952
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,389
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 36,678
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 350,813
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,163
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 164
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 164
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,999
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,857
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 23,583
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 23,583
O. Walutowe straty (563) 3,924
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,350
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -29,694
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,984
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,864
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,864
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,120
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016