Utwórz fakturę

S R A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.10.2015
Basic information
Nazwa firmy S R A
PIN 35695714
TIN 2020904512
Numer VAT SK2020904512
Data utworzenia 24 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S R A
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 987 155 €
Zysk 118 965 €
Kapitał 549 092 €
Kapitał własny -396 829 €
Date of updating data: 19.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 792,968
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 313,887
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 310,887
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 45,901
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 264,986
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 479,081
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 339,461
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 339,461
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339,461
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 139,620
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,782
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 128,838
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 792,968
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -279,191
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,917
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,917
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -418,770
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -418,770
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 118,965
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,072,159
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,216
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 6,216
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 6,216
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,065,943
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 64,291
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,291
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,129
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 998,523
Date of updating data: 19.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,068,231
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 987,155
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 927,289
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 51,866
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 925,285
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 825,839
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,056
D. Usług (účtová grupa 51) 44,645
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,328
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,922
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,922
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 17,481
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 61,870
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 102,615
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 81,076
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 10,955
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 70,115
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,100
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 10,955
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,145
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 59,976
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 121,846
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 118,965
Date of updating data: 19.10.2015
Date of updating data: 19.10.2015