Utwórz fakturę

P.T.D. 304 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Nazwa firmy P.T.D. 304
PIN 35696044
TIN 2020842043
Numer VAT SK2020842043
Data utworzenia 07 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P.T.D. 304
Malacká cesta 39/181
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 131 228 €
Zysk -8 226 €
Kapitał 218 026 €
Kapitał własny 24 585 €
Dane kontaktowe
E-mail ptd304@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0245247821, 0903723572
Telefon(y) kom. 0903723572
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 196,609
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 196,609
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,070
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,770
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,872
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,641
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 219,379
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,487
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 36,513
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 36,513
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,403
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,226
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 188,892
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 38,488
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 126,403
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,614
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 102
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 882
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 111,805
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,001
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 131,228
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 115,637
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 591
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 129,813
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,196
C. Usług (účtová grupa 51) 57,143
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,438
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,544
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 25,345
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,854
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 242
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,051
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,415
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 30,298
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,682
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 5,064
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,618
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -8,681
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -7,266
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,226
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016