Utwórz fakturę

K R A N I M E X - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.02.2016
Basic information
Nazwa firmy K R A N I M E X
PIN 35696273
TIN 2020310501
Numer VAT SK2020310501
Data utworzenia 12 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K R A N I M E X
Lazaretská 4/A
81201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 294 797 €
Zysk 362 382 €
Kapitał 2 195 214 €
Kapitał własny 1 681 733 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245951620, 0252967067, 52967067
Nr(y) faksu 0252967067
Date of updating data: 18.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,529,685
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,206,693
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,206,693
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 590,388
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 242,417
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 324,748
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 49,140
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,317,476
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 154,665
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 154,665
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 921,138
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 920,996
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 920,996
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 101
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 241,673
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,514
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 240,159
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,516
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,516
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,529,685
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,014,115
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,644,430
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,644,430
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 362,382
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 514,698
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 143,465
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,906
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 141,313
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 246
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 329,533
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 145,884
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,936
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,948
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,462
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 27,688
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,439
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77,060
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 41,700
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 41,700
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 872
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 872
Date of updating data: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,294,797
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,294,797
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 189,577
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,090,467
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,586
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,913,489
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 165,307
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 189,754
D. Usług (účtová grupa 51) 1,594,087
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 620,052
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 442,363
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 168,461
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,228
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,608
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 117,325
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 117,325
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 124,319
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95,037
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 381,308
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,330,896
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,812
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,679
2. Pozostałe koszty (562A) 11,679
O. Walutowe straty (563) 85
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,048
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,805
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 365,503
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,121
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,487
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -366
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 362,382
Date of updating data: 18.02.2016
Date of updating data: 18.02.2016