Utwórz fakturę

REGATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.03.2016
Basic information
Nazwa firmy REGATA
PIN 35696435
TIN 2020324174
Numer VAT SK2020324174
Data utworzenia 12 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REGATA
Tomášikova 31
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 829 003 €
Zysk 95 911 €
Kapitał 1 953 616 €
Kapitał własny 436 141 €
Dane kontaktowe
E-mail regatasp@stonline.sk
Telefon(y) 0263531972, 0263531973, 0244645212, 0244453713, 0244460461
Date of updating data: 10.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,882,364
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,498,636
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 33,265
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 33,265
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,465,371
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,643
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 92,742
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,364,799
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,187
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 369,429
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 65,365
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 60,727
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,638
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 104,359
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 91,585
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 91,585
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,774
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,817
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,817
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 197,888
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,821
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 189,067
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,299
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 936
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,363
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,882,364
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 532,052
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 428,838
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 428,838
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 95,911
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,350,293
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 55,316
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,307
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 49,009
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 5,887
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 5,887
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 570,645
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 234,692
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 234,692
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 68,868
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,683
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,050
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 198,352
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 34,896
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,896
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 683,549
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 19
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 19
Date of updating data: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,773,719
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,829,003
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 61,468
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 5,712,251
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 33,027
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,257
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,708,931
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 47,007
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,333,967
D. Usług (účtová grupa 51) 1,707,172
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,250,637
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 953,805
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 287,649
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,183
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,108
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 228,331
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 228,331
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 521
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 132,188
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 120,072
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,685,573
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 30
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,117
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,313
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 16,313
O. Walutowe straty (563) 9
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,795
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,087
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 100,985
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,074
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,069
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 95,911
Date of updating data: 10.03.2016
Date of updating data: 10.03.2016