Utwórz fakturę

PERI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PERI
PIN 35696541
TIN 2020340608
Numer VAT SK2020340608
Data utworzenia 06 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PERI
Šamorínska 18/4227
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 917 714 €
Zysk -507 985 €
Kapitał 14 387 846 €
Kapitał własny 9 414 281 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245646765, 0245646766, 0245646767, 0245922258, 0249209110, 0249209111, 0424324688, 0517485021, 0517
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,378,382
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,988,795
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,611
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,611
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,983,184
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,120,896
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,163,710
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,667,553
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 31,025
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,358,164
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,519,498
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,519,498
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,345,391
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,280,952
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,280,952
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,899
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14,540
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 493,275
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,598
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 480,677
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 31,423
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 30,885
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 538
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,378,382
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,906,296
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 398,328
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 398,328
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 39,833
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 39,833
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,976,120
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,976,120
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -507,985
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,376,186
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 100,957
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,978
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 91,979
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,168,598
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,811,944
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,811,944
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,950,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 72,326
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 53,128
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 276,825
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,375
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 104,044
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 69,974
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 34,070
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,587
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 95,900
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 45,900
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 50,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,691,336
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,917,714
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,391,625
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,014,261
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 226,600
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,161,852
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,376
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,406,667
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,090,698
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 513,355
D. Usług (účtová grupa 51) 2,797,059
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,700,490
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,208,370
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 437,521
4. Koszty społeczne (527, 528) 54,599
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31,662
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,090,982
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,090,982
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 765,689
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,257,528
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 159,204
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -488,953
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,231,374
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 621
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 222
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 222
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 399
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,357
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,768
2. Pozostałe koszty (562A) 2,768
O. Walutowe straty (563) 3,501
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,088
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,736
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -497,689
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,296
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,886
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 7,410
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -507,985
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015