Utwórz fakturę

PERSPEKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PERSPEKT
PIN 35696630
TIN 2020340575
Numer VAT SK2020340575
Data utworzenia 19 sierpień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PERSPEKT
Plynárenská 2A
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 348 673 €
Zysk -87 447 €
Kapitał 1 742 832 €
Kapitał własny 83 868 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253413971, 0253416270, 0253631485, 0253416704
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,584,717
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,318,688
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,311,717
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 203,562
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,095,817
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,528
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,780
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 3,030
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,971
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,971
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 267,291
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 171,931
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 171,931
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 58,530
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 58,530
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,530
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,830
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,732
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,098
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -1,262
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,166
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -2,428
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,584,717
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,039
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 374,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 374,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,723
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,723
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -323,315
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -323,315
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -87,447
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,615,756
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,544,436
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 232,471
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 789
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,311,176
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 69,572
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 66,233
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,233
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,247
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 402
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,690
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,748
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,748
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 274,682
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 348,673
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 274,682
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 24,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,991
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 420,674
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 65,069
D. Usług (účtová grupa 51) 147,884
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,377
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,544
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,404
4. Koszty społeczne (527, 528) 429
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,489
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 63,658
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 63,658
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,630
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 50,765
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,802
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -72,001
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 61,729
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,488
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,636
2. Pozostałe koszty (562A) 13,636
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 852
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,486
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -86,487
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -87,447
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015