Utwórz fakturę

HSL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HSL
PIN 35697083
TIN 2020348847
Numer VAT SK2020348847
Data utworzenia 28 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HSL
Moskovská 19
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 59 530 €
Zysk -26 596 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911590027
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 566,064
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 528,180
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 526,852
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 123,834
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 239,885
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,578
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 152,555
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,328
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,328
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,591
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 104
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 104
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,646
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,126
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,126
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 8
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 538
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 19,974
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,841
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 254
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,587
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,293
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,491
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 802
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 566,064
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -166,119
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -148,515
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 64,327
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -212,842
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,596
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 731,883
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 406,744
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 406,269
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 475
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 324,739
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,237
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,237
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 316,826
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,651
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,015
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 400
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 300
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 56,311
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 59,530
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 56,311
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,119
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,101
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,930
D. Usług (účtová grupa 51) 27,846
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,860
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,744
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,744
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 922
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,799
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -29,571
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,535
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,353
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 6,352
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,418
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 1,992
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 178
2. Pozostałe koszty (562A) 178
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 248
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,935
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -25,636
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,596
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015