Utwórz fakturę

MTI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.01.2016
Basic information
Nazwa firmy MTI
PIN 35697393
TIN 2020331709
Numer VAT SK2020331709
Data utworzenia 04 wrzesień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MTI
Sabinovská 12
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 714 035 €
Zysk 203 694 €
Dane kontaktowe
E-mail mu@mtigroup.sk
witryna internetowa http://mtigroup.sk/
Telefon(y) +421243420666
Date of updating data: 15.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,415,488
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,712,250
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,994,178
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 317,758
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,542,892
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 118,528
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 15,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,718,072
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 415,071
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 1,303,001
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 692,022
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 177
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 177
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 343,353
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 241,815
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 241,815
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 97,858
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,680
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 187,819
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 187,819
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 160,673
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,132
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 158,541
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,216
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,415,488
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,842,366
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,940
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,940
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 66,388
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 308,822
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 308,822
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,931,522
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,931,522
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 203,694
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,572,927
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 727,764
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 690,002
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,728
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 35,034
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,321
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,946
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,946
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,920
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,218
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,237
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,842
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,842
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 800,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 195
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 195
Date of updating data: 15.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 704,289
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 714,035
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 704,289
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,746
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 481,860
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,479
D. Usług (účtová grupa 51) 82,326
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 172,717
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 133,706
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,995
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,016
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,843
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 169,963
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 169,963
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 365
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,167
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 232,175
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 597,484
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 78,069
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 76,532
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 76,532
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 1,511
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 1,511
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 47,737
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 46,894
2. Pozostałe koszty (562A) 46,894
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 843
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 30,332
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 262,507
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 58,813
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 61,651
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,838
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 203,694
Date of updating data: 15.01.2016
Date of updating data: 15.01.2016