Utwórz fakturę

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Nazwa firmy COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
PIN 35697547
TIN 2020324350
Numer VAT SK2020324350
Data utworzenia 28 sierpień 1996
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 841 264 €
Zysk 599 761 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253414132, 0258233233, 0258233289, 0259307310, 0259307360, 0258233117
Telefon(y) kom. +421908770803, +421908770810, +421908770814, +421915771857
Nr(y) faksu 0253415317
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 58,014,861
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 36,063,618
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 363,389
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 363,389
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,855,499
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 948,905
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,565,544
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 305,016
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 36,034
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 31,844,730
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,240,915
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 20,003
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 23,320,000
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 2,295,190
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 968,622
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,914,324
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 165,682
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,176
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 160,506
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,890,389
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,866,530
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,645,460
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,221,070
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,356
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 503
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,858,253
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,015
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,851,238
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 36,919
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 179
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 36,740
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 58,014,861
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,408,307
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,958,914
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,958,914
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,762,548
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,488,867
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,488,867
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 16,063,250
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 16,063,250
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 18,458,825
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 17,565,600
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 893,225
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,076,142
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,076,142
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 599,761
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,220,100
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,589,922
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,997
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,569,925
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,317,768
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,589,886
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 383,384
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,206,502
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 206,986
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 125,583
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 313,530
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 81,783
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 312,410
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 38,891
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 273,519
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 386,454
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 386,255
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 199
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,992,685
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,841,264
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 18,661,039
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,331,646
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,073
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 828,506
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,096,297
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 20,862,484
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 266,744
D. Usług (účtová grupa 51) 10,820,040
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,810,948
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,812,224
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 1,092,595
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 841,146
4. Koszty społeczne (527, 528) 64,983
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32,274
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 531,611
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 531,611
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 835
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 771,361
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,255,033
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,043,417
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,969,848
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,942,713
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 1,942,713
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27,134
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27,134
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 -340,914
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -343,909
O. Walutowe straty (563) 227
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,768
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,310,762
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,055,729
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 455,968
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 207,153
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 248,815
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 599,761
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016
 • PIN :35697547 TIN: 2020324350 Numer VAT: SK2020324350
 • Zarejestrowana siedziba: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 82718, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 sierpień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gabriel Csollár predseda Bohúňova 1762/26 Nitra - Chrenová 949 01 01.01.2012
  JUDr. Martin Katriak podpredseda Lotyšská 2 Bratislava 821 06 01.01.2012
  Ing. Július Belovič člen Jánošíkova 25 Šaľa 927 01 01.01.2012
  Ing. Ivan Bzdúšek člen Hoštáky 766/21 Brezová pod Bradlom 906 13 01.01.2012
  Ing. Vladimír Habaj člen J. Bottu 429/6 Bošany 956 18 01.01.2012
  Ing. Miroslav Janík člen 355 Podvysoká 023 57 01.01.2012
  Ing. Eva Kolajová člen ČSA 69/27 Brezno 977 01 01.01.2012
  Ing. Ján Koza člen Krátka 1409/17 Turčianske Teplice 039 01 01.01.2012
  Ing. Ľudovít Kulcsár člen Kúpeľná 4420/41 Dunajská Streda 929 01 01.01.2012
  Ing. Štefan Mácsadi člen Slovenská 110 Nové Zámky 940 01 01.01.2012
  Ing. Igor Matejov člen Kubrická 93 Trenčín 911 01 01.01.2012
  Peter Šipčiak člen Vajanského 14 Nitra 949 01 01.01.2012
  Ing. Ján Šlauka člen Šoltésovej 15 Liptovský Mikuláš 031 01 01.01.2012
  Ábel Tužinský člen Štefana Moyzesa 442/66 Žiar nad Hronom 965 01 01.01.2012
  Ing. Bohuslav Uváčik člen 195 Žlkovce 920 42 01.01.2012
  Ing. Jozef Vahančík člen Dionýza Štúra 1040 Krupina 963 01 01.01.2012
  Mgr. Roman Gubčo Ružová 2009/15 Levice 934 01 28.05.2014
  Ing. Štefánia Gočalová člen 664 Oravské Veselé 029 62 27.05.2015
  Ing. Štefan Bujňák člen M. R. Štefánika 11 Šarišské Michaľany 082 22 27.05.2015
  Ing. Janka Madajová člen 29. augusta 87/72 Handlová 972 51 25.05.2016
  Ing. Zita Bógová člen Zvolenská 1777/3 Žilina 010 08 25.05.2016
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.08.2016Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie konferencií
   29.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Madajová - člen predstavenstva 29. augusta 87/72 Handlová 972 51 Vznik funkcie: 25.05.2016
   Ing. Zita Bógová - člen predstavenstva Zvolenská 1777/3 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 25.05.2016
   25.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Gočalová - člen predstavenstva 664 Oravské Veselé 029 62 Vznik funkcie: 27.05.2015
   Ing. Štefan Bujňák - člen predstavenstva M. R. Štefánika 11 Šarišské Michaľany 082 22 Vznik funkcie: 27.05.2015
   27.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Roman Gubčo Ružová 2009/15 Levice 934 01 Vznik funkcie: 28.05.2014
   17.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Csollár - predseda Bohúňova 1762/26 Nitra - Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   JUDr. Martin Katriak - podpredseda Lotyšská 2 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Július Belovič - člen Jánošíkova 25 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ivan Bzdúšek - člen Hoštáky 766/21 Brezová pod Bradlom 906 13 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Vladimír Habaj - člen J. Bottu 429/6 Bošany 956 18 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Miroslav Janík - člen 355 Podvysoká 023 57 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Eva Kolajová - člen ČSA 69/27 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ján Koza - člen Krátka 1409/17 Turčianske Teplice 039 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ľudovít Kulcsár - člen Kúpeľná 4420/41 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Štefan Mácsadi - člen Slovenská 110 Nové Zámky 940 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Igor Matejov - člen Kubrická 93 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Peter Šipčiak - člen Vajanského 14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ján Šlauka - člen Šoltésovej 15 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ábel Tužinský - člen Štefana Moyzesa 442/66 Žiar nad Hronom 965 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Bohuslav Uváčik - člen 195 Žlkovce 920 42 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Jozef Vahančík - člen Dionýza Štúra 1040 Krupina 963 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   23.09.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   15.04.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odstavnej plochy parkoviska
   06.08.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.03.2002Nové obchodné meno:
   COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
   09.11.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb - ubytovanie v súkromí
   28.08.1996Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností