Utwórz fakturę

AUTO - FOREST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO - FOREST
PIN 35697695
TIN 2020943100
Numer VAT SK2020943100
Data utworzenia 03 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO - FOREST
Röntgenova 10
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -54 637 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,610,083
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,482,088
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,482,088
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 201,150
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,280,938
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 127,995
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,988
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,792
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,792
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,196
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 114,007
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,887
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 102,120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,610,083
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,521
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -884
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 121
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,005
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,637
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,660,604
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,812,400
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 234,570
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,110
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,110
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 215,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,613,634
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,898
D. Usług (účtová grupa 51) 10,986
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,912
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,912
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -28,898
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10,986
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,792
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,234
2. Pozostałe koszty (562A) 12,234
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,558
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,776
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -53,674
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 963
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 963
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -54,637
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015