Utwórz fakturę

Priemysel kameňa - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Priemysel kameňa
PIN 35697814
Data utworzenia 03 wrzesień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Priemysel kameňa
Garbiarska 20
98401
Lučenec
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 585 605 €
Zysk 437 702 €
Dane kontaktowe
E-mail info@pkdoprastav.sk
Telefon(y) 0415658511
Nr(y) faksu 0415658513
Date of updating data: 13.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,338,396
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,881,115
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 840,114
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 840,114
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,041,001
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,235,162
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 224,344
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,932,124
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 649,371
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,440,776
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 901,774
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,292
3. Produkty (123) - /194/ 893,482
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,427,406
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,425,541
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,425,541
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,492
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 373
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 111,596
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,616
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 101,980
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,505
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,535
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,351
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,619
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,338,396
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,132,276
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,323,580
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,323,580
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 267,780
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 267,780
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,502
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,502
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,099,712
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,099,712
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 437,702
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,206,120
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 304,672
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 43,396
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 261,276
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 224,159
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 203,709
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 20,450
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 391,542
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,862,354
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,528,704
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,528,704
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 61,779
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 37,123
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 187,025
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,723
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 58,393
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,393
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 50,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 365,000
Date of updating data: 13.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,657,040
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,585,605
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,520,681
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 136,360
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -301,873
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215,437
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,977,686
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 809,359
D. Usług (účtová grupa 51) 2,924,494
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,318,709
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 897,339
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 25,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 336,306
4. Koszty społeczne (527, 528) 59,864
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 39,497
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 481,824
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 479,806
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 2,018
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 889
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 149,412
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 253,502
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 607,919
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,621,315
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 43,048
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 38,064
2. Pozostałe koszty (562A) 38,064
O. Walutowe straty (563) 78
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,906
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -43,021
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 564,898
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 127,196
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 159,276
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -32,080
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 437,702
Date of updating data: 13.12.2016