Utwórz fakturę

Dopravné a inžinierske stavby - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Dopravné a inžinierske stavby
PIN 35697857
TIN 2020826445
Numer VAT SK2020826445
Data utworzenia 04 wrzesień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Dopravné a inžinierske stavby
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 383 542 €
Zysk 4 470 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258318305, 0220321641, 0258318306
Nr(y) faksu 0253413261
Date of updating data: 06.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,365,508
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34,405
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 34,405
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,405
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,329,926
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 61,971
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 54,066
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,066
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,905
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,267,955
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 384
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,267,571
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,177
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,177
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,365,508
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,338
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 126,500
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,640
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,528
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,528
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,470
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,183,170
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 459
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 459
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,164,211
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,159,673
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,560
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,142,113
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 490
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 270
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,778
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 18,500
Date of updating data: 06.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,383,542
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,383,542
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,383,542
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,375,710
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,016
D. Usług (účtová grupa 51) 2,291,402
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,751
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,645
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,239
4. Koszty społeczne (527, 528) 867
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,894
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,239
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,239
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,408
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,832
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 40,124
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 58
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 58
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 529
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 529
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -471
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,361
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,891
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,891
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,470
Date of updating data: 06.04.2016
Date of updating data: 06.04.2016