Utwórz fakturę

F.F.C.A. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy F.F.C.A.
PIN 35698284
TIN 2020356217
Numer VAT SK2020356217
Data utworzenia 16 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F.F.C.A.
Ševčenkova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 338 €
Zysk -1 106 €
Dane kontaktowe
E-mail ffca@chello.sk
Telefon(y) +421262242345
Telefon(y) kom. +421903224232
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,315
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,440
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,440
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,440
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,201
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 78
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 78
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,193
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,193
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,193
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,930
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 682
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,248
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 674
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 674
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,315
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,346
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -851
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,144
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,995
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,106
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,969
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 198
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 198
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,929
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 55
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 928
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 314
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 449
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,183
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,133
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,133
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 709
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 38,338
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38,338
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,338
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,253
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,014
D. Usług (účtová grupa 51) 13,122
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,288
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,021
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,855
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,412
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 360
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 360
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,246
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 85
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,202
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 232
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 232
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -231
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -146
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,106
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015