Utwórz fakturę

REFIN S.P. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REFIN S.P.
PIN 35698292
TIN 2020876847
Numer VAT SK2020876847
Data utworzenia 16 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REFIN S.P.
Drieňová 24
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 710 594 €
Zysk 73 092 €
Kapitał 8 846 900 €
Kapitał własny 395 194 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243331020, +421243332250, +421243333356, +421243333633, +421243334040, +421243335365, +421243335366, +421243336060
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,034,055
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,607,609
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,550,886
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 388,336
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,894,888
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 367,662
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 900,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 56,723
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 15,532
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 41,191
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,413,910
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 975,932
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,321
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 972,611
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,940,023
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,281,178
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 575,997
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 705,181
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,697
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,639,148
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 497,955
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,896
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 489,059
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,536
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 617
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,385
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 7,534
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,034,055
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 481,177
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,320
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 16,074
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 16,074
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 355,496
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 355,496
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,092
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,552,484
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,062,222
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,986,597
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 75,625
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 465,262
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 294,453
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,453
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 136,534
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,623
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,652
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,000
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 394
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 394
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,624,654
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,710,594
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,165
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,594,490
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,939
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,611,874
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 304,322
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 139,451
D. Usług (účtová grupa 51) 618,792
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,621
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 371,453
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 371,453
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 142,890
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,345
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 98,720
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 562,090
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 236
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 235
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 235
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,868
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -1,736
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,387
2. Pozostałe koszty (562A) 5,387
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 217
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,632
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 95,088
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,996
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,301
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,695
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 73,092
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015