Utwórz fakturę

H.T.D. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy H.T.D.
PIN 35698454
TIN 2020331753
Numer VAT SK2020331753
Data utworzenia 17 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba H.T.D.
Ráztočná 37
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 56 456 €
Zysk -35 892 €
Kapitał 528 963 €
Kapitał własny -201 418 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905468078, 0905639125
Telefon(y) kom. 0905639125
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 492,758
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 482,362
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 482,362
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 144,785
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 329,088
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,489
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,738
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,615
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,935
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,935
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,510
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 170
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,123
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,003
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 120
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 658
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 343
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 315
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 492,758
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -237,310
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -208,057
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -208,057
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,892
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 729,964
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 239
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 239
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 10,903
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 718,322
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,607
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,607
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 702,367
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,348
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 104
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 104
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 56,456
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,291
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,165
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,283
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,933
D. Usług (účtová grupa 51) 27,867
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,476
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,097
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,097
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 910
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -33,827
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,509
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,105
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 92
2. Pozostałe koszty (562A) 92
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,013
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,105
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -34,932
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -35,892
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015