Utwórz fakturę

SYNEKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy SYNEKT
PIN 35698519
TIN 2020310963
Numer VAT SK2020310963
Data utworzenia 18 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SYNEKT
Záhradnícka 66
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 234 €
Zysk -5 436 €
Kapitał 44 599 €
Kapitał własny 4 152 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0220718924
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 31,878
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,146
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,146
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,146
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,732
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,459
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,076
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,076
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 6,383
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,273
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,525
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,748
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 31,878
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,163
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 38,448
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -18,820
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -1
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -18,819
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,436
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,715
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 324
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 324
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,391
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,551
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,551
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,897
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 657
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,286
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,234
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,519
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,715
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,802
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,085
D. Usług (účtová grupa 51) 664
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,348
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,810
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,482
4. Koszty społeczne (527, 528) 56
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 506
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,295
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,295
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 904
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,568
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,770
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 908
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 908
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -908
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,476
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,436
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015