Utwórz fakturę

DOLIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Nazwa firmy DOLIS
PIN 35698586
TIN 2020310919
Numer VAT SK2020310919
Data utworzenia 19 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOLIS
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 286 685 €
Zysk -51 454 €
Kapitał 1 151 110 €
Kapitał własny 14 191 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252630541, 0252968027, 0220700662
Nr(y) faksu 0220700659
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,391,791
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 323,243
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 8,225
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,869
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 5,356
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 315,018
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 240,049
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 74,969
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,064,494
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 119,855
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 119,855
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 813,695
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 811,362
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 811,362
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,333
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 130,944
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,199
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 126,745
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,054
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,054
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,391,791
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,561
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 57,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 57,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,015
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,015
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,454
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,376,802
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 427,213
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 425,810
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 809
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 594
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 942,962
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 921,335
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 921,335
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,998
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,970
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,058
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,726
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,875
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,627
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,627
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,428
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,428
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,018,661
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,286,685
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,364,649
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 654,012
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 244,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,024
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,302,569
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,014,292
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 58,697
D. Usług (účtová grupa 51) 1,773,867
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 105,453
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 77,762
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,909
4. Koszty społeczne (527, 528) 782
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,644
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 142,541
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 142,541
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 186,231
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,844
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,884
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 171,805
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 696
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 696
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33,177
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,986
2. Pozostałe koszty (562A) 20,986
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,191
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,481
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -48,365
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,089
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,896
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 193
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -51,454
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016