Utwórz fakturę

EDUCA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EDUCA
PIN 35698594
TIN 2020875483
Numer VAT SK2020875483
Data utworzenia 18 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EDUCA
Rajská 15/A
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 237 255 €
Zysk 3 955 €
Kapitał 113 851 €
Kapitał własny 10 459 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 228,073
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 337
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 337
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 337
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 209,316
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,698
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,698
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,688
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,372
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,372
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 876
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,440
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 170,930
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 161,606
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,324
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,420
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,420
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 228,073
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,414
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,156
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 53,953
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -50,797
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,955
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,395
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 39
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 39
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 204,356
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 163,788
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,788
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 39,256
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,312
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,264
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,264
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 235,851
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 237,255
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 235,851
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,404
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 232,097
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,181
D. Usług (účtová grupa 51) 224,477
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 450
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 450
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,792
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,158
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,193
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 90
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 90
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -88
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,070
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,115
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,115
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,955
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015