Utwórz fakturę

Intech Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Intech Slovakia
PIN 35698616
TIN 2020310930
Numer VAT SK2020310930
Data utworzenia 19 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Intech Slovakia
Vilová 2
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 651 969 €
Zysk 139 003 €
Kapitał 4 229 481 €
Kapitał własny 1 171 445 €
Dane kontaktowe
E-mail centrum@intechenergo.sk
witryna internetowa http://www.intechenergo.sk
Telefon(y) +421263814343, +421263814344
Nr(y) faksu 0263814344
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,514,237
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,850,192
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,760
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,760
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,497,607
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,439,777
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 57,830
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 350,825
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 350,825
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,635,631
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,329,051
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 15,637
3. Produkty (123) - /194/ 1,197,452
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 115,962
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,400,617
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 51,258
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,258
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,344,045
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,314
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,361,821
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 857,821
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 857,821
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,167
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 450,833
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 544,142
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,744
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 534,398
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28,414
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,514,237
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,462,916
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,314,950
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,314,950
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 139,003
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,025,625
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 118,593
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 80,180
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,212
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 25,201
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 443,400
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,201,314
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,225,901
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,225,901
2. Wartość netto kontraktu (316A) 89,803
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 752,206
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,834
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,371
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,237
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 74,962
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 35,308
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,433
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,875
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,227,010
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,025,696
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 923,376
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 102,320
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,736,436
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,651,969
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 667,311
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,393,833
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,675,293
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 441,418
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 341,229
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,001
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 130,884
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,452,588
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 626,664
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,337,072
D. Usług (účtová grupa 51) 3,446,148
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 714,463
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 505,423
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 178,526
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,514
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,503
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 168,429
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 168,429
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 21,123
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,186
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 199,381
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,109,200
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62,106
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 9,150
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 9,150
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 41,429
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 41,429
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,527
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 64,322
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 43,111
2. Pozostałe koszty (562A) 43,111
O. Walutowe straty (563) 2,697
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,514
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,216
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 197,165
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 58,162
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 21,456
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 36,706
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 139,003
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016