Utwórz fakturę

Datapac - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Datapac
PIN 35698870
TIN 2020327364
Numer VAT SK2020327364
Data utworzenia 26 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Datapac
Elektrárenská 4
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 108 669 €
Zysk 618 104 €
Kapitał 1 716 652 €
Kapitał własny 1 451 221 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255410372, +421244441390
Telefon(y) kom. +421903599245, +421903697245, +421903692245, +421903696245
Nr(y) faksu 0244441390
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,394,114
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 137,003
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 33,180
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 30,670
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 2,510
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 103,823
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 76,559
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 27,264
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,245,154
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 101,427
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 101,427
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 306,908
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 976
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 976
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 305,932
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,794,849
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,794,849
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,794,849
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,970
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 626
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 41,344
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,957
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,957
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,394,114
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,244,905
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 619,497
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 620,097
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -600
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 618,104
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,141,509
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 35,749
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 14,448
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18,590
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,711
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,083,840
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 821,813
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 821,813
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,729
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,343
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 207,249
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,706
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,920
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,420
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,700
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 36
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,664
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,106,136
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,108,669
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,083,322
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,022,814
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,533
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,296,140
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 649,227
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 89,575
D. Usług (účtová grupa 51) 2,034,026
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 459,450
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 343,836
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 106,944
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,670
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 969
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 49,205
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 49,205
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,688
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 812,529
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,333,308
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 965
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 959
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 959
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,748
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,228
2. Pozostałe koszty (562A) 3,228
O. Walutowe straty (563) 689
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 831
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,783
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 808,746
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 190,642
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 190,642
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 618,104
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016