Utwórz fakturę

MAYOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Nazwa firmy MAYOR
PIN 35698888
TIN 2020356360
Numer VAT SK2020356360
Data utworzenia 26 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAYOR
Röntgenova 20
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 588 €
Zysk -616 €
Kapitał 7 388 €
Kapitał własny 726 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903238137, +421903234137, +421948278665, +421948451351
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,774
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,576
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,576
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,576
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,004
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,461
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,461
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,475
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,475
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,475
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,068
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 119
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 949
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 194
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 194
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,774
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,577
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,577
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -616
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,538
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,538
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 871
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 871
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,686
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 538
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 443
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 126
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 126
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,588
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 532
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,008
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,160
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 455
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,247
D. Usług (účtová grupa 51) 5,582
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 184
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,444
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,444
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 60
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 188
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 428
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,256
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 344
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -616
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016