Utwórz fakturę

SEGUM - trade - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SEGUM - trade
PIN 35699027
TIN 2020324383
Numer VAT SK2020324383
Data utworzenia 27 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEGUM - trade
Bosákova 5
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 588 520 €
Zysk 67 699 €
Kapitał 6 114 776 €
Kapitał własny 2 175 214 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244635104, 0244635232, 0220702380, 0220702381, 0220702382, 0220702384, 20702384
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,120,502
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,906,135
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,609,116
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 687,517
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,845,030
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,785
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,958
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 39,826
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,297,019
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,297,019
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,195,109
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 776,146
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 776,146
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 121,416
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 121,416
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,416
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 297,547
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,084
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 272,463
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19,258
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,258
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,120,502
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,242,913
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 338,578
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 338,578
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,973
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 13,973
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,693,562
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 1,693,562
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 129,101
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 255,486
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -126,385
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 67,699
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,877,589
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,511
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,511
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,075,706
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 583,086
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 475,307
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 475,307
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,515
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 29,204
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,512
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,548
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,286
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,286
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,190,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,588,796
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,588,520
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,413,562
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 100,124
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 592
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 74,242
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,465,758
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,869,270
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 93,946
D. Usług (účtová grupa 51) 686,423
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 595,893
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 427,239
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 149,902
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,752
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,312
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 109,664
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 109,664
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,973
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 88,277
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 122,762
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 864,639
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 277
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 176
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 176
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 101
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 52,427
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 28,112
2. Pozostałe koszty (562A) 28,112
O. Walutowe straty (563) 1,376
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,939
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -52,150
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 70,612
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,913
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,913
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 67,699
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015