Utwórz fakturę

B.B.C. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy B.B.C.
PIN 35699281
TIN 2020311040
Numer VAT SK2020311040
Data utworzenia 30 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.B.C.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 230 878 €
Zysk -151 620 €
Kapitał 10 409 273 €
Kapitał własny 4 770 381 €
Dane kontaktowe
E-mail lucia@mtk-ba.sk
Telefon(y) 0252631754, 0252631755, 0252632931, 00252731300, 0252731300
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,229,228
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,288,572
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,288,572
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,220,800
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,067,772
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 919,895
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 896,082
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 91,085
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 91,085
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 653,935
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 151,062
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,813
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,044
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,769
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,761
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,662
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 15,099
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,229,228
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,577,855
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,374,593
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,374,593
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 337,459
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 337,459
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,017,423
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,017,423
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -151,620
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,611,684
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,925,826
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,107,744
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 117,407
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,698
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,709
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 979,584
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,753
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,940
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,940
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 574,174
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 39,689
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 39,689
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,142,720
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,230,878
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,142,720
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,158
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,240,294
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 176,110
D. Usług (účtová grupa 51) 374,234
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31,441
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 708,564
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 708,564
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -58,846
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,791
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,416
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 592,376
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,404
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15,404
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 15,064
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 340
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 140,823
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 107,473
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 32,730
2. Pozostałe koszty (562A) 74,743
O. Walutowe straty (563) 17
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 33,333
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -125,419
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -134,835
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,785
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 13,905
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -151,620
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016