Utwórz fakturę

B.B.C. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.02.2016
Basic information
Nazwa firmy B.B.C.
PIN 35699281
TIN 2020311040
Numer VAT SK2020311040
Data utworzenia 30 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.B.C.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 292 980 €
Zysk -40 906 €
Kapitał 10 409 273 €
Kapitał własny 4 770 381 €
Dane kontaktowe
E-mail lucia@mtk-ba.sk
Telefon(y) 0252631754, 0252631755, 0252632931, 00252731300, 0252731300
Date of updating data: 05.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,856,717
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,997,136
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,997,136
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,220,800
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,776,336
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 834,022
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 13,905
8. Podatek odroczony należności (481A) 13,905
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 649,609
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 228,195
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,195
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 406,871
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14,543
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 170,508
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 380
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 170,128
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 25,559
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,662
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 19,897
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,856,717
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,729,475
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,374,593
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,374,593
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 337,459
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 337,459
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,058,329
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,058,329
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,906
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,084,098
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,372,010
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 119,002
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,571
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,431
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,240,309
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,699
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,712,088
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 43,144
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 43,144
Date of updating data: 05.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,292,980
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,291,356
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,624
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,235,298
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 189,833
D. Usług (účtová grupa 51) 238,622
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31,441
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 708,564
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 708,564
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 54,588
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,250
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 57,682
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 862,901
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,881
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12,881
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 11,810
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,071
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 118,961
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 116,878
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 29,062
2. Pozostałe koszty (562A) 87,816
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,083
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -106,080
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -48,398
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -7,492
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,372
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -40,906
Date of updating data: 05.02.2016
Date of updating data: 05.02.2016