Utwórz fakturę

JES Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Nazwa firmy JES Group
PIN 35699493
TIN 2020327584
Numer VAT SK2020327584
Data utworzenia 02 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba JES Group
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 432 158 €
Zysk -33 790 €
Kapitał 2 665 719 €
Kapitał własny 520 258 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911452030
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,155,726
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,333,667
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,333,667
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 139,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 273,342
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 419,582
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 501,743
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,000,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,000,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 818,018
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 516,609
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 499,977
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 499,977
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,632
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 301,409
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,710
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 292,699
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,041
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,041
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,155,726
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 423,614
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,850
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,850
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 323,554
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 323,554
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,790
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,732,112
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 424
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 424
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,731,688
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 52,451
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,451
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,656,489
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,445
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,783
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,520
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,411,684
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,432,158
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 393,688
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,017,996
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,807
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,441,645
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 363,941
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,926
D. Usług (účtová grupa 51) 629,901
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 91,766
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 66,916
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,693
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,157
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,339
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 302,889
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 302,889
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,883
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,487
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 381,916
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 42
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 42
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 399
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 395
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -347
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,834
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,956
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,956
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -33,790
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016