Utwórz fakturę

IMM PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Nazwa firmy IMM PLUS
PIN 35699515
TIN 2020356239
Numer VAT SK2020356239
Data utworzenia 02 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMM PLUS
Bajzova 13
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 137 319 €
Zysk -21 571 €
Kapitał 13 000 €
Kapitał własny -25 784 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244633941
Nr(y) faksu 0244633941
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 348,031
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 234,051
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 234,051
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 33,588
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 186,305
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,158
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 113,586
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 99,510
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,379
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,379
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,231
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 89,900
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,076
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 424
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,652
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 394
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 394
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 348,031
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 849
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 37,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,280
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,419
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34,699
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,571
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 347,182
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 122,685
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 122,292
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 393
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 224,497
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,395
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,395
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 217,031
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,071
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 98,815
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 137,319
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 66,505
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,310
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,504
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,374
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 46,457
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 44,225
D. Usług (účtová grupa 51) 45,319
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,219
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,114
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,105
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,269
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,995
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,995
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 890
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -20,055
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -37,186
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 557
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 485
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 485
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -556
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -20,611
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -21,571
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016