Utwórz fakturę

PROTAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROTAX
PIN 35699582
TIN 2020340795
Numer VAT SK2020340795
Data utworzenia 03 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROTAX
Líščie údolie 92
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 166 203 €
Zysk -5 445 €
Kapitał 78 880 €
Kapitał własny -13 337 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 06544057765440577, 065465440577
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 68,376
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 56,084
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 52,200
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,200
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 5,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,884
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,884
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,292
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,867
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) -111
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -111
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,978
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,207
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,207
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,207
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,218
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,781
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 437
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 68,376
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,782
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) -1
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 483
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 483
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -20,459
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,076
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -36,535
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,445
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,158
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,486
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 210
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,276
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 72,672
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57,960
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,960
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 73
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 154
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 137
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,668
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,680
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 166,203
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 166,203
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 112
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 144,152
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,617
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,322
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 164,319
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 116,282
D. Usług (účtová grupa 51) 27,653
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,729
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,184
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,545
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 71
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,356
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,356
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,228
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,884
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,946
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,369
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,946
2. Pozostałe koszty (562A) 5,946
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 423
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,369
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,485
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,445
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015