Utwórz fakturę

GPJ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GPJ
PIN 35699701
TIN 2020327397
Numer VAT SK2020327397
Data utworzenia 04 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GPJ
Podlučínskeho 13
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 852 €
Zysk -50 283 €
Dane kontaktowe
E-mail info@ergoline.sk
Telefon(y) 0263452533, 0263452422, 0905501027
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 62,104
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,451
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,451
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,758
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,693
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,592
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,987
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,987
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,463
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,087
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,087
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 376
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,142
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 678
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 464
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 61
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 61
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 62,104
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -251,650
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -208,670
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 89,408
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -298,078
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,283
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 313,754
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,775
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,030
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -255
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 280,202
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 81,497
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,497
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 180,989
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,771
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 266
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,263
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,416
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 830
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 830
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,947
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 70,807
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 75,852
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 63,758
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,049
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,001
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,219
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 55,818
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,465
D. Usług (účtová grupa 51) 25,823
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,277
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,110
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,135
4. Koszty społeczne (527, 528) 32
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 419
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,413
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,413
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,722
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 282
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -41,367
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -16,299
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,956
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,200
2. Pozostałe koszty (562A) 4,200
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,756
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,956
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -49,323
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -50,283
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015