Utwórz fakturę

ENZO TUNING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ENZO TUNING
PIN 35699744
TIN 2020356305
Numer VAT SK2020356305
Data utworzenia 04 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENZO TUNING
Belinského 16
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 70 944 €
Zysk -6 061 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948328730
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 59,976
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 196
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 196
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 196
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 59,682
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 53,826
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 20,283
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,543
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,562
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,562
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,562
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,294
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 267
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,027
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 98
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 98
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 59,976
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,981
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,571
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,736
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -10,307
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,061
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,957
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 64,957
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 921
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 921
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 63,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,036
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 50,194
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 70,944
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,603
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,592
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,749
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 75,937
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 27,868
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,543
D. Usług (účtová grupa 51) 21,119
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 354
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,975
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,975
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,993
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -23,335
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 108
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 108
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -108
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,101
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,061
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015