Utwórz fakturę

LARUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LARUS
PIN 35699761
TIN 2020311117
Numer VAT SK2020311117
Data utworzenia 04 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LARUS
Štúrova 13
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 960 191 €
Zysk 1 098 €
Dane kontaktowe
E-mail vykup@larus.sk
Telefon(y) 0387496030
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 147,681
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 43,548
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 43,548
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 29,440
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,108
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 103,177
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,362
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 15,362
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,330
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,835
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,835
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,495
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73,485
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 73,485
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 956
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 956
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 147,681
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,936
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 49,791
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 49,791
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -36,592
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 48,376
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -84,968
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,098
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,745
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,539
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,539
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,547
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,759
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,759
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 934
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 496
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,358
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 105,659
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 960,191
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 960,191
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 960,191
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 950,228
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 837,161
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,886
D. Usług (účtová grupa 51) 49,141
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,927
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,254
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,652
4. Koszty społeczne (527, 528) 21
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,850
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,843
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,843
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,420
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,963
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 36,003
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,985
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,359
2. Pozostałe koszty (562A) 4,359
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,626
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,985
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,978
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,098
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015