Utwórz fakturę

KLIPSON system - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.02.2016
Basic information
Nazwa firmy KLIPSON system
PIN 35699779
TIN 2020327441
Numer VAT SK2020327441
Data utworzenia 03 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KLIPSON system
Zlatovská 2205
91105
Trenčín
Financial information
Sprzedaż i dochody 342 262 €
Zysk 5 118 €
Kapitał 184 646 €
Kapitał własny 105 565 €
Date of updating data: 01.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 265,641
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 85,710
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 85,710
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 67,579
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 18,131
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 179,238
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 90,747
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 63,810
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,810
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,356
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 25,581
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 88,491
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 86,440
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,051
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 693
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 693
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 265,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110,682
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 140,508
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 451
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 451
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -42,067
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 101,723
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -143,790
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,118
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,959
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,317
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,317
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 152,642
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 96,509
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,509
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,826
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 756
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,551
Date of updating data: 01.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 341,861
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 342,262
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 39,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 301,961
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 401
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 329,836
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 39,900
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 134,439
D. Usług (účtová grupa 51) 81,515
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,764
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,851
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,778
4. Koszty społeczne (527, 528) 135
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,021
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,661
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,661
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,536
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,426
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 86,007
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,395
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,001
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2,001
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 394
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,395
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,031
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,913
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,913
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,118
Date of updating data: 01.02.2016
Date of updating data: 01.02.2016