Utwórz fakturę

Festin - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Festin
PIN 35700165
TIN 2020861931
Numer VAT SK2020861931
Data utworzenia 08 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Festin
Plynárenská 7/A
82460
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 711 486 €
Zysk 93 875 €
Kapitał 4 648 380 €
Kapitał własny -20 479 €
Dane kontaktowe
E-mail info@salvefinance.com
Telefon(y) 0220664400
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,062,763
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,299
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,299
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 5,299
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,036,816
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,418
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,418
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 958,219
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 586,025
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 586,025
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 354,102
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 5,042
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,967
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,083
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,179
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 264
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 75,915
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,648
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 903
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 19,745
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,062,763
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,072
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,500
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,500
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,998
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,998
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 144,699
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 144,699
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 93,875
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 504,691
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 133
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 133
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 30,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 30,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 448,864
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,710
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,710
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 244,154
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 907
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 564
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,248
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 153,281
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,694
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25,694
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 200,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 200,000
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,597,638
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,711,486
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 34,032
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,563,607
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,761
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,086
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,612,653
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 48,842
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,298
D. Usług (účtová grupa 51) 1,061,339
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 163,208
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 119,721
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,248
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,239
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 34,231
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 56,911
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 56,911
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,807
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,133
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 217,884
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 98,833
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 468,160
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,675
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 375
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 375
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27,304
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27,304
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 996
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,861
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,126
2. Pozostałe koszty (562A) 5,126
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,729
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 8,814
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 107,647
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,772
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,772
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 93,875
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016